1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. Máy xả bảng mạch SMT

Máy xả bảng mạch SMT

    1. Máy xả bảng mạch SMT kiểu LMáy xả bảng mạch SMT kiểu L có phạm vi ứng dụng rộng lớn. Nó có thể được trang bị ở phía sau dây chuyển sản xuất SMT để tiến hành xả bảng mạch sau máy hàn reflow, máy gắn chip, máy in kem hàn tự động, AOI online, v.v…
    1. Máy xả bảng mạch SMT 250Máy xả bảng mạch SMT 250 có phạm vi ứng dụng rộng lớn. Nó có thể được trang bị ở phía sau dây chuyển sản xuất SMT để tiến hành xả bảng mạch sau máy hàn reflow, máy gắn chip, máy in kem hàn tự động, AOI online, v.v…
    1. Máy xả bảng mạch SMT 330Máy xả bảng mạch SMT 330 có phạm vi ứng dụng rộng lớn. Nó có thể được trang bị ở phía sau dây chuyển sản xuất SMT để tiến hành xả bảng mạch sau máy hàn reflow, máy gắn chip, máy in kem hàn tự động, AOI online, v.v…